ݐЎ
߂

QOP7NS

ɔzu
 QOPVNx  PN  QN  RN  SN  TN  UN  v
 j  TQ
TT  SO SR  RS QX  QTR 
   ST SP  TS  SU RX   QT
QTO 
 v XV XU XS WX VR TS
 TOR